วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เรื่องที่ ๓ S-IPAD นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยแนวใหม่

เรื่องที่ ๒ คุณลักษณะและจิตสำนึกของเด็กยุคดิจิทัลกับการปรับกระบวนทัศน์ใหม่

เรื่องที่ ๔ ลูสพาร์ทส์เพลย์กับการศึกษาปฐมวัย : จากยุค ๑๙๗๐ สู่ความนิยมในศตวรรษที่ ๒๑

เรื่องที่ ๑ ทักษะสมอง Executive Functions : EF กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย